logo

Vakuutustodistus

Tavarankuljetusvakuutus ja Tuoteturva

Vakuutuksentarjoaja:

Eir Försäkring AB - Org. nro: 559166-0617 BOX 3132 103 62 Tukholma

Vakuutusedustaja:

Tillit Forsikring AS - Org. nro: 919 084 804 Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Tillit Forsikring | Org nro 919 084 804 | Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Norja

logo

Ehdot

Sopimusehdot_Tavarankuljetusvakuutus_Tuoteturva_v1-1

Tässä dokumentissa esitellään sopimusehdot vakuutustuotteille, joiden tarjoaja on Eir Försäkring AB – Org. nro: 559166-0617, BOX 3132 103 62 Tukholma, Ruotsi (Vakuutusyhtiö). Nämä Eir Försäkringin tarjoamat vakuutustuotteet asiakkaille välittävät Schibsted Suomi Oy – Y-tunnus: 2275579-7 Keskuskatu 1 B 00100 Helsinki, Suomi (Sivutoiminen vakuutusasiamies) ja Tillit Forsikring AS – Org. nr: 919 084 804 Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norja (Vakuutusedustaja). Schibsted Suomi Oy ja Tillit Forsikring AS (jäljempänä "Yhtiö”) toimivat asiamiehenä Eir Försäkring AB:n nimissä ja lukuun. Lisäksi tässä dokumentissa ilmoitetaan kuluttajansuojalain (38/1978) mukaiset rahoituspalvelujen etämyyntiä koskevat ennakkotiedot.

1. Tavarankuljetusvakuutus

1.1. Mikäli tuote katoaa kuljetuksen aikana tai toimituksen yhteydessä, tai jos se on vahingoittunut enemmän kuin normaalin kuljetuksen aikana voisi odottaa, tavarankuljetusvakuutuksemme kattaa tuotteen arvon 4000 Euroon (EUR) saakka, muttei koskaan enempää kuin kauppahinnan arvon verran. 1.2. Kuljetusvahinkoa epäiltäessä on siitä ilmoitettava Yhtiölle viipymättä. Yhtiö vastaa korvauksista lähtökohtaisesti vain, jos vauriota ei voida yhdistää myyjän vastuuseen. Mikäli Ostaja epäilee, että kuljetusvaurio johtuu myyjän vastuuseen liittyvistä tekijöistä, kuten tuotteen epäasianmukaisesta pakkaamisesta, Ostajan tulee ottaa yhteyttä Toriin 24 tunnin sisällä tuotteen vastaanottamisesta maksun pysäyttämiseksi. 1.3. Tuotteen katoamista epäiltäessä on siitä viipymättä ilmoitettava Yhtiölle. Tuote katsotaan kadonneeksi, jos sitä ei ole toimitettu Ostajalle 30 vuorokauden kuluessa alun perin arvioidusta toimitusajankohdasta. Kadonneiden pakettien vakuutuskorvauksen lähtökohtana on, että Ostajalle korvataan tuotteen kauppahinta. 1.4. Ostajan vastuulla on tarkistaa tuotteen toimituspisteestä noudon tai sen vastaanoton yhteydessä, onko tuotteessa näkyviä vahinkoja. Näkyvistä vahingoista tulee ilmoittaa Torille 24 tunnin kuluessa. Ostajan on vastattava siitä, että näkyvien vahinkojen yhteydessä maksu myyjälle pysäytetään lopullisesti. Ostajan korvausta voidaan lyhentää tai hän saattaa menettää oikeutensa korvaukseen kokonaan, mikäli näkyvistä vahingoista ei ilmoiteta 24 tunnin kuluessa tuotteen vastaanottamisesta tai maksua ei pysäytetä lopullisesti. 1.5. Kuljetusvahinkojen tai tuotteen katoamisen vuoksi korvausta hakevan on vahinkoilmoituksen täyttämisen yhteydessä toimitettava Yhtiölle tapaukseen liittyviä asiakirjoja. Asiakirjojen tulee kuvata, millaisesta vahingosta on kyse, ja niiden tulee sisältää kuvia pakkauksista ja vahingoittuneista tuotteista. Vahinkoilmoituksen tulee sisältää seuraavia tietoja tuotteesta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: - Valokuvadokumentaatio, kun kyse on vahingoittuneesta pakkauksesta - Muut asiat, joita Ostaja pitää tai joita tulisi pitää vahingon kannalta olennaisina. - Tilinumero (11 numeroa) korvauksen maksua varten. 1.6. Muut samassa paketissa olevat tuotteet eivät kuulu korvauksen piiriin. 1.7. Mikäli vahinkoilmoituksessa dokumentoitu tuotteen arvo ylittää sen tilaushetkellä ilmoitetun arvon, käytetään perustana tuotteen tilaushetkellä ilmoitettua arvoa. Yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan arvoa, joka ylittää tuotteen kauppahinnan tilaushetkellä, eikä koskaan enempää kuin 4000 Euroa (EUR). 1.8. Yhtiöllä on oikeus tarkastaa vahingoittuneet tuotteet, minkä vuoksi niitä ei saa heittää pois/hävittää ennen kuin Yhtiö on antanut tälle kirjallisen hyväksynnän. 1.9. Mikäli tuotteen arvoa koskevat asiakirjat ovat riittämättömiä, puutteellisia tai niiden aitoudesta on epäilyksiä, voi Yhtiö ottaa perustaksi kohtuullisimman hinnan samasta tai vastaavasta tuotteesta Hintaopas.fi:ltä, Tori.fi:ltä tai vastaavilta verkkosivuilta. 1.10. Korvaus maksetaan ensisijaisesti Ostajalle. Yritys ei vastaa välillisistä vahingoista. Välillinen vahinko määritellään vahingoksi, joka aiheutuu muille esineille tuotteen vahingoittumisen seurauksena. 1.11. Mikäli vakuutettu tuote korvataan toisen vakuutuksen kautta ja myös Yhtiön vakuutus voisi korvata sen, Yhtiö voi korvata toisen vakuutuksen omavastuun vakuutetun esineen arvoon saakka. 1.12. Petosta epäiltäessä Yhtiö voi kieltäytyä maksamasta vahingonkorvausta. 1.13. Yhtiö pidättää oikeuden vaatia, että tuote toimitetaan Yhtiölle, ja että Yhtiö on vastaanottanut tuotteen ennen mahdollisen vakuutuskorvauksen suorittamista. Vakuutuskorvaus voidaan suorittaa myös osittaisena sen jälkeen, kun tuotteelle aiheutuneen vahingon laajuus on arvioitu kokonaisvaltaisesti suhteessa esineen ostohintaan ja arvoon. Tapauksissa, joissa tuote suunnitellaan korjautettavan, on korjauspalvelujen tarjoaja ja korjausmenetelmän valinta hyväksytettävä Yhtiöllä. 1.14. Vakuutuskorvauksen käsittelyn yhteydessä Yhtiö pidättää oikeuden ottaa hoitaakseen kaikki mahdolliset vaatimukset, jotka Ostajalla on Myyjää tai muita kyseiseen kauppaan liittyviä tahoja kohtaan.

2. Tuoteturva

2.1. Jos tuotteessa on piileviä virheitä, joista Ostajalle ei ole ilmoitettu tuotetta ostettaessa, Ostaja on vakuutettu 4000 Euroon (EUR) saakka, mutta ei koskaan enempää kuin tuotteen kauppahinnan arvon verran. 2.2. Piilevät virheet ovat vikoja tai puutteita, jotka eivät näy ensimmäisellä tarkastuksella ja jotka ilmenevät vasta sen jälkeen, kun Ostaja on ottanut tuotteen käyttöön. Vakuutus ei kata vikoja, poikkeamia tai puutteita, joita Ostaja on voinut odottaa tai hänen olisi tullut odottaa tuotteen ominaisuuksien, ostohinnan, iän ja muiden tekijöiden perusteella, koska niitä ei pidetä piilevinä virheinä. Kuitin puuttumista ei lähtökohtaisesti pidetä piilevänä virheenä, jonka vakuutus korvaisi. 2.3. Tuotteen Ostaja on vastuussa tuotteen tarkistamisesta noudon/vastaanottamisen yhteydessä ja hänen tulee ilmoittaa mahdollisista vahingoista välittömästi tuotteen vastaanottamisen jälkeen. Virheistä/puutteista tulee ilmoittaa Torille ensimmäisen 24 tunnin sisällä. Jos virheitä havaitaan 24 tunnin jälkeen vastaanottamisesta, tulee niistä ilmoittaa Yhtiölle. Tällainen Ostajan valitus lähetetään valitustoiminnon kautta Torille ja Torin on vastaanotettava se 24 tunnin kuluessa siitä, kun Ostaja on noutanut tai vastaanottanut tuotteen. Jos valitus lähetetään määräajan kuluessa, maksu pysäytetään. Ostajan tulee pystyä todistamaan valokuvien, videoiden jne. avulla, että tuote poikkeaa merkittävästi siitä, mistä osapuolet ovat sopineet. 2.4. Näkyvistä vaurioista tulee ilmoittaa Torille 24 tunnin sisällä. Ostaja on vastuussa maksun pysäyttämisestä myyjälle lopullisesti. Ostajan korvausta voidaan lyhentää tai hän saattaa menettää oikeutensa korvaukseen kokonaan, jos hän ei ilmoita näkyvistä vahingoista 24 tunnin kuluessa tuotteen vastaanottamisesta tai ei pysäytä maksua lopullisesti. 2.5. Mikäli Ostaja havaitsee piileviä virheitä tai merkittäviä puutteita 24 tunnin jälkeen noudosta/vastaanottamisesta, Ostajan tulee ilmoittaa mahdollisista vahingoista kohtuullisessa ajassa ja viimeistään 14 vuorokauden sisällä Yhtiölle. 2.6. Merkittäviksi virheiksi tai puutteiksi lasketaan muun muassa: - Tuotteen toimimattomuus, jos siitä ei ole ilmoitettu - Merkkituotteen myyminen aitona - Muun kuin ostetun tuotteen vastaanottaminen - Tuotteen kuvattua huomattavasti huonompi kunto - Tuotteen koko on eri kuin mitä on ilmoitettu - Epäily varastetusta tuotteesta 2.7. Ostaja vastaa kaikista mahdollisista kustannuksista, jotka aiheutuvat sen osoittamisesta, että tuote poikkeaa merkittävästi siitä, mitä osapuolet ovat sopineet. 2.8. Vähäisempien ja kosmeettisten vahinkojen tapauksessa mahdollinen korvaus lasketaan suhteessa vahingon laajuuteen ja tuotteen arvoon. 2.9. Jotta Yhtiö voisi maksaa korvauksen, Ostajan on otettava yhteyttä Yhtiöön ja annettava tarvittavat tiedot tuotteesta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: - Dokumentteja Myyjän tai kuljetusyhtiön kanssa käydystä keskustelusta, jossa ostaja on yrittänyt dokumentoida tapahtumien kulun tai peruuttaa oston. - Valokuvia, kun kyseessä on näkyvä vahinko. - Muut asiat, joita Ostaja pitää tai hänen tulisi pitää vahingon kannalta olennaisina. - Tilinumero (11 numeroa) korvauksen maksua varten. 2.10. Mikäli vahinkoilmoituksessa dokumentoitu tuotteen arvo ylittää sen tilaushetkellä ilmoitetun arvon, käytetään perustana tuotteen tilaushetkellä ilmoitettua arvoa. Yhtiö ei ole velvollinen korvaamaan arvoa, joka ylittää tuotteen arvon tilaushetkellä, eikä koskaan enempää kuin 4000 Euroa (EUR). 2.11. Mikäli tuotteen arvoa koskevat asiakirjat ovat riittämättömiä, puutteellisia tai niiden aitoudesta on epäilyksiä, voi Yhtiö ottaa perustaksi kohtuullisimman hinnan samasta tai vastaavasta tuotteesta Hintaopas.fi:ltä, Tori.fi:ltä tai vastaavilta verkkosivuilta. 2.12. Korvaus maksetaan ensisijaisesti Ostajalle. Yritys ei vastaa välillisistä vahingoista. 2.13. Ostajan tulee aina ottaa yhteyttä Yhtiöön vahinkotapauksissa, jotta hänet voidaan ohjata oikealle toimijalle palvelua varten. 2.14. Mikäli vahinko on katettu toisella vakuutuksella, vahingosta voidaan ilmoittaa kyseiselle vakuutusyhtiölle. 2.15. Jos vakuutettu tuote korvataan toisen vakuutuksen kautta ja myös Yhtiön vakuutus voisi korvata sen, Yhtiö voi korvata toisen vakuutuksen omavastuun vakuutetun esineen arvoon saakka. 2.16. Petosta epäiltäessä Yhtiö voi kieltäytyä maksamasta vahingonkorvausta. 2.17 Mikäli tuotteessa on virhe, Ostaja voi saada korvauksen yhdellä alla olevista vaihtoehdoista, mutta niihin rajoittumatta: - Ostaja voi saada korvauksen korjauskustannuksista esittämällä kuitin todisteena. Korjauspalvelujen tarjoajan ja korjausmenetelmän valinnan yhteydessä toteutus on hyväksytettävä Yhtiöllä. - Ostaja voi lähettää tuotteen Yhtiölle ja saada koko kauppahinnan hyvitettyä, jos Yhtiö havaitsee tuotteessa virheen. Yhtiö pidättää oikeuden vaatia, että tuote lähetetään Yhtiölle ennen vakuutuskorvauksen suorittamista. 2.18. Vakuutuskorvauksen käsittelyn yhteydessä Yhtiö pidättää oikeuden ottaa hoitaakseen kaikki mahdolliset vaatimukset, jotka Ostajalla on Myyjää tai muita kyseiseen kauppaan liittyviä tahoja kohtaan.

3. Rajoitukset ja poikkeukset

Korvausta ei myönnetä: 3.1. Ostajan aiheuttamista vahingoista, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, käytöstä, epänormaalista käytöstä, käyttövirheistä, virheellisestä asennuksesta, ikääntymisen tuomista muutoksista, värin, muodon tai pinnoitteen muutoksista tai laiminlyödystä huollosta. 3.2. Kulutustarvikkeista, kuten vaihdettavat paristot. 3.3. Kustannuksista liittyen ylläpitoon, säätöön, muutoksiin tai huoltoon tai niihin liittyvistä vahingoista. 3.4. Kustannuksista liittyen laitteen asennukseen, purkuun tai kokoamiseen tai niihin liittyvistä vahingoista. 3.5. Ohjelmistojen, tallennusmedioiden, ladattujen tiedostojen vaurioista tai katoamisesta tai tietokonevirusten, ohjelmistovirheiden tai toimintahäiriöiden aiheuttamista vahingoista. 3.6. Kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että Ostaja käyttää muuta kuin Yhtiön suosittelemaa korjauspalvelua ilman perusteltua syytä. Ostajan tulee vahinkotilanteissa ottaa aina yhteyttä Yhtiöön, jotta hänet voidaan ohjata oikealle toimijalle palvelua varten. 3.7. Ostajan tahallisesti aiheuttamista tapahtumista tai vahingoista.

4. Tuotteen palautus kaupan purkamisen yhteydessä

4.1. Mikäli kauppa puretaan ja tuote palautetaan Myyjälle, tulee Ostajan käyttää Postin kuljetuspalvelua. 4.2. Jos kauppa puretaan Tuoteturvan kattaman piilevän virheen tai puutteen vuoksi, Yhtiö kattaa toimituskulut.

logo

Yleiset ehdot

1. Omavastuu

Vakuutuksessa ei ole omavastuuosuutta.

2. Missä vakuutus on voimassa?

Suomessa.

3. Miten ilmoitan vahingosta?

Vahinkoilmoitus tehdään Tori.fi:n “Oma Tori” -sivun kautta. Vahinkoilmoituksen yhteydessä vaaditaan tunnistautumista.

4. Mitkä ovat velvollisuuteni?

Mikäli Ostaja havaitsee tuotteessa virheitä, joiden voidaan olettaa johtavan korvausvaatimuksiin, tulee Ostajan ilmoittaa siitä Tori.fi:lle 24 tunnin sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Jos näin ei tehdä, Ostaja voi menettää oikeutensa korvaukseen joko osittain tai kokonaan. Mikäli piileviä virheitä havaitaan myöhemmin kuin 24 tunnin kuluessa tuotteen vastaanottamisesta, Ostajan tulee ottaa yhteyttä Yhtiöön. Ostaja on velvollinen antamaan totuudenmukaiset tiedot sekä vakuutussopimuksen solmimisen että vahinkoilmoituksen yhteydessä.

5. Milloin ja miten maksan?

Ostaja maksaa vakuutuksen kertamaksulla Tori.fi:n maksualustalla tuotteen oston yhteydessä.

6. Miten peruutan vakuutuksen?

Vakuutuksella ei ole peruutusoikeutta, sillä vakuutussopimuslain mukaan alle 30 päivää voimassa olevilla vakuutuksilla ei ole peruutusoikeutta. Sopimus kuitenkin purkautuu automaattisesti, jos tuotteen ostotapahtuma peruutetaan.

7. Milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy?

Tavarankuljetusvakuutus: Astuu voimaan sillä hetkellä, kun tuote luovutetaan kuljetusyhtiölle ja pysyy voimassa 24 tuntia sen jälkeen, kun Ostaja on vastaanottanut tuotteen. Tuoteturva: Astuu voimaan, kun kauppahinta on maksettu myyjälle ja pysyy voimassa 14 vuorokautta sen jälkeen, kun kauppahinta on maksettu myyjälle.

8. Vakuutusyhtiön oikeus irtisanoa sopimus

Vakuutusyhtiö voi irtisanoa sopimuksen, mikäli Ostaja on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja vakuutuksen ottamisen yhteydessä. Yhtiö voi myös irtisanoa sopimuksen välittömästi voimaantulevana, mikäli Ostaja on toiminut vilpillisesti.

9. Lainvalinta ja soveltaminen

Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja Suomen oikeusjärjestelmää.

10. Valitus- ja lautakuntakäsittelyoikeus

Mikäli Ostaja haluaa valittaa vahinkotapahtuman käsittelystä, hänen tulee ensin tehdä valitus Yhtiölle. Mikäli Ostaja ei ole tyytyväinen valituksen käsittelyyn, hän voi ottaa yhteyttä Kuluttajaneuvontaan: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/. Jos ratkaisua tilanteeseen ei edelleenkään löydy, Ostaja voi myös pyytää ratkaisua kuluttajariitalautakunnasta: https://www.kuluttajariita.fi/fi/. Jos kuluttajariitalautakunnan päätös on kielteinen, Ostaja voi joko tyytyä päätökseen tai viedä asian käräjäoikeuden käsittelyyn. Koska Eir Försäkring AB on ruotsalainen vakuutusyhtiö, Ostajalla on myös oikeus saattaa valituksensa Ruotsin valitusviranomaisten käsiteltäväksi. Ruotsin valitusviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla Eir Försäkringin verkkosivuilla: www.eirforsakring.se

11. Rekisteröinnit ja mistä ne voi tarkistaa

Schibsted Suomi Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2275579-7. Schibsted Suomi Oy on myös rekisteröity suomen Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin, ja rekisteröinnin voi tarkistaa Finanssivalvonnan internet-sivuilla: https://www.finanssivalvonta.fi/rekisterit/. Tillit Forsikring AS on rekisteröity Norjan yritys- ja yhteisörekisteriin (Brønnoysundregistrene) tunnuksella 919 084 804. Tillit Forsikring AS myös rekisteröity Norjan rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaisen (Finanstilsynet) vakuutusedustajarekisteriin, ja rekisteröinnin voi tarkistaa Finanstilsynetin internet-sivuilla: https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/detalj/?id=21261. Tillit Forsikring AS:lla on Finanstilsynetin lupa harjoittaa rajat ylittävää liiketoimintaa Suomeen. Eir Försäkring AB on rekisteröity Ruotsin yritys- ja yhteisörekisteriin (Bolagsverket) tunnuksella 559166-0617. Eir Försäkring AB on myös rekisteröity Ruotsin rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaisen (Finansinspektionen) yritysrekisteriin ja rekisteröinnin voi tarkistaa Finansinspektionenin internet-sivuilla: https://fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/gransoverskridandehandel/?id=177738. Eir Försäkring AB:lla on Finansinspektionenin lupa harjoittaa rajat ylittävää liiketoimintaa Suomeen.

12. Vakuutustuotteiden hinnoittelu

Tuoteturva: 4 % tuotteen hinnasta, lisäksi kiinteä maksu 0,40 € jokaisesta ostotapahtumasta. Vähimmäismaksu: 2,5 € Enimmäismaksu: 22 € Tavarankuljetusvakuutus: 2 % tuotteen hinnasta, lisäksi kiinteä maksu 0,50 € jokaisesta ostotapahtumasta. Vähimmäismaksu: 1 € Enimmäismaksu: 22 € Yhtiö ei anna henkilökohtaisia suosituksia sen tarjoamia vakuutussopimuksia koskien.

13. Asianomaisten valvontaviranomaisten yhteystiedot

Eir Försäkring AB: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Tukholma, Ruotsi – finansinspektionen@fi.se Tillit Forsikring AS: Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo, Norja – post@finanstilsynet.no Schibsted Oy Suomi: Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki – kirjaamo@finanssivalvonta.fi

14. Tiedot vastikkeesta

Tuotot jaetaan sivutoimisen asiamiehen, vakuutuksenantajan ja vakuutusedustajan välillä.