logo

Forsikringsbevis

Frakt- og garantiforsikring

Forsikringsgiver:

Eir Försäkring AB - Org nr: 559166-0617 BOX 3132 103 62 Stockholm

Forsikringsagent:

Tillit Forsikring AS - Org nr: 919 084 804 Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Tillit Forsikring | Org nr 919 084 804 | Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

logo

Vilkår

Vilkår_FraktGaranti_v1-1

Vilkår for forsikringsprodukter levert av Eir Försäkring AB på vegne av Tillit Forsikrings AS, heretter kalt "Selskapet".

1. Fraktforsikring

1.1. Dersom varen blir tapt under transport eller etter levering eller blir ødelagt på en måte som går utover det som kan forventes av normal transport er varen dekket av vår fraktforsikring inntil kr 40.000,-. 1.2. Ved mistanke om transportskade, må det umiddelbart varsles til fraktselskapet. 1.3. Det er Kjøpers ansvar å kontrollere om det er synlig skade i forbindelse med at varen blir hentet ved utleveringssted eller levert. Synlige skader må rapporteres til FINN innen 24 timer. I motsatt tilfelle risikerer du å miste kravet. 1.4. Hvis riktig pakke ikke er levert ved mottakers dør, postkasse eller nådd frem til angitt utleveringssted i henhold til den valgte fraktleverandørs vilkår (Postens vilkår: https://www.posten.no/vilkar/generelle-leveringsvilkar, Helthjems vilkår: https://helthjem.no/vilkar-privat) skal pakken som hovedregel anses å være forsvunnet. Den valgte fraktleverandøren må da varsles om dette iht. fraktleverandørens vilkår. Informasjon om hvor du melder krav til din valgte fraktleverandør finner du her: - For Posten-pakker må Posten kontaktes: https://www.posten.no/kundeservice/kontakt-oss - For Helthjem- og PostNord-pakker må Helthjem kontaktes: https://helthjem.no/kontakt-oss 1.5. Den som søker om erstatning for transportskade eller tap, må levere dokumentasjon i forbindelse med innsendelse av skademeldingen. 1.6. Andre varer som er lagt i samme pakke, er ikke omfattet av erstatningen. 1.7. Dokumentasjonen må beskrive hva skaden består av og inneholde bilder av emballasje og skadet gods. 1.8. For at Selskapet skal kunne vurdere erstatningskravet må Kjøper kontakte Selskapet og oppgi relevant informasjon om varen, herunder, men ikke avgrenset til: - Fotodokumentasjon ved skadet pakke. - Annet som Kjøper anser eller burde anse som relevant for skaden. - Kontonummer (11 siffer) for utbetaling av erstatningsbeløp. 1.9. Hvis dokumentert verdi overstiger den oppgitte vareverdien ved bestilling, så legges vareverdien oppgitt ved bestilling til grunn. Selskapet er ikke pliktig å erstatte verdi utover oppgitt vareverdi ved bestilling og maksimalt kr 40.000,-. 1.10. Selskapet og transportøren har rett til å inspisere skadede varer, og det er derfor påkrevd at skadede varer ikke kastes/destrueres innen det er gitt skriftlig aksept for dette av Selskapet. 1.11. Ved mangelfull, manglende eller tvil om autentisiteten til dokumentasjon på vareverdi, kan Selskapet legge til grunn rimeligste kostnad for en lik eller tilsvarende vare fra prisjakt, finn.no eller liknende nettsider. 1.12. Erstatning utbetales fortrinnsvis til Kjøper. Selskapet er ikke ansvarlig for følgeskader. Følgeskader defineres som skader som oppstår på andre objekter enn varen som følge av en skade på varen. 1.13. Om den forsikrede varen erstattes gjennom annen forsikring og skaden også ville blitt dekket av denne forsikringen, kan Selskapet dekke egenandelen fra annen forsikring opp til den forsikrede varens verdi. 1.14. Ved mistanke om bedrageri kan Selskapet nekte skadeutbetaling. 1.15. Selskapet forbeholder seg retten til å kreve at varen er innsendt til Selskapet og mottatt av Selskapet før et eventuelt forsikringsoppgjør foretas. 1.16. Ved gjennomføring av et forsikringsoppgjør forbeholder Selskapet seg retten til å overta alle eventuelle krav Kjøper har overfor Selger eller andre knyttet til den aktuelle transaksjonen.

2. Garantiforsikring

2.1. Dersom varen har skjulte feil eller mangler som Kjøper ikke ble informert om ved kjøp av varen, er Kjøper dekket av forsikringen på inntil kr 40.000,- men aldri utover kjøpspris. 2.2. Kjøper av varen er ansvarlig for å undersøke varen ved utlevering og å melde ifra om eventuelle skader umiddelbart etter at varen er mottatt. Feil/mangler må meldes til FINN de første 24 timene, og Selskapet dersom de oppdages i ettertid. 2.3. Skjulte feil og mangler er mangler som ikke er synlige ved første besiktigelser, og som først vil dukke opp etter at Kjøper har tatt varen i bruk. 2.4. Hvis Kjøper, etter mottak av varen, oppdager at varen avviker vesentlig fra beskrivelsen i annonsen eller fra det Selgeren ellers har kommunisert, må Kjøper varsle FINN om dette. En slik klage fra Kjøper sendes gjennom klagefunksjonen til FINN og den må være registrert mottatt innen 24 timer etter at Kjøper har hentet varen/fått varen levert. Utbetalingen blir satt på vent når klagen er sendt innen fristen. Kjøper må kunne dokumentere med bilder, video etc. at varen avviker vesentlig fra det partene har blitt enige om. 2.5. Hvis Kjøper etter utløp av 24 timer oppdager skjulte feil eller vesentlige mangler, må kjøper melde ifra om eventuelle skader innen rimelig tid og senest innen 14 dager til Selskapet. 2.6. Som vesentlig avvik regnes blant annet: - At varen ikke virker hvis det ikke er opplyst om det - At en merkevare er falsk, men solgt som ekte - At du får en annen vare enn det du har kjøpt - At varen er i betydelig dårligere stand enn beskrevet i annonsen - At varen har en annen størrelse enn hva som er oppgitt i annonsen - At det er mistanke om tyvegods 2.7. Kjøper er ansvarlig for eventuelle kostnader som oppstår for å vise at varen avviker vesentlig fra det partene har blitt enige om. 2.8. Ved mindre og kosmetiske skader vil eventuell erstatning bli beregnet i forhold til skadens omfang og varens verdi. 2.9. For at Selskapet skal utbetale erstatning må Kjøper kontakte Selskapet og oppgi relevant informasjon om varen, herunder, men ikke avgrenset til: - Dokumentasjon av dialog med selger eller fraktselskap, der Kjøper har forsøkt å dokumentere hendelsesforløp eller heve kjøpet. - Fotodokumentasjon ved synlig skade. - Annet som Kjøper anser eller burde anse som relevant for skaden. - Kontonummer (11 siffer) for utbetaling av erstatningsbeløp. 2.10. Hvis dokumentert verdi overstiger den oppgitte vareverdien ved bestilling, så legges vareverdien oppgitt ved bestilling til grunn. Selskapet er ikke pliktig å erstatte verdi utover oppgitt vareverdi ved bestilling og maksimalt kr 40.000,-. 2.11. Ved mangelfull, manglende eller tvil om autentisiteten til dokumentasjon på vareverdi, kan Selskapet legge til grunn rimeligste kostnad for en lik eller tilsvarende vare fra Prisjakt, FINN.no eller lignende sider. 2.12. Erstatning utbetales fortrinnsvis til Kjøper. Selskapet er ikke ansvarlig for følgeskader. 2.13. Kontakt alltid Selskapet ved skade slik at vi kan henvise til rett instans for service. 2.14. Om skaden dekkes av en annen forsikring kan skaden meldes til den forsikringen. 2.15. Om den forsikrede varen erstattes gjennom annen forsikring og skaden også ville blitt dekket av denne forsikringen, kan Selskapet dekke egenandelen fra annen forsikring opp til den forsikrede varens verdi. 2.16. Ved mistanke om bedrageri kan Selskapet nekte skadeutbetaling. 2.17. Selskapet forbeholder seg retten til å kreve at varen er innsendt til Selskapet og mottatt av Selskapet før et eventuelt forsikringsoppgjør foretas. 2.18. Ved gjennomføring av et forsikringsoppgjør forbeholder Selskapet seg retten til å overta alle eventuelle krav Kjøper har overfor Selger eller andre knyttet til den aktuelle transaksjonen.

3. Begrensinger og unntak

Erstatning gis ikke ved: 3.1. Skade påført av Kjøper som følge av normal slitasje, bruk, unormal bruk, brukerfeil, feilaktig installasjon, aldersforandring, forandring i farge, form eller belegg, forsømt vedlikehold. 3.2. Forbruksmateriell som f.eks. utbyttbare batterier. 3.3. Kostnader for vedlikehold, justering, modifikasjon, eller service samt skade som har oppstått i den forbindelse. 3.4. Kostnader for installasjon, demontering og/eller montering av utstyr i forbindelse med skaden. 3.5. Skade eller tap av programvare, lagrede medier, nedlastinger og skader forårsaket av datavirus, programvarefeil eller funksjonsfeil. 3.6. Kostnader som følge av at Kjøper uten rimelig grunn bruker et annet verksted enn det Selskapet anbefaler. Kontakt alltid Selskapet ved skade slik at vi kan henvise til rett instans for service. 3.7. Alle hendelser og skader som er forsettlig fremkalt av Kjøper.

4. Retur av vare i forbindelse med heving

4.1. Hvis kjøpet skal heves og varen sendes tilbake til Selger må Kjøper besørge returfrakt med en frakttjeneste med sporing, f.eks Helthjem eller Postens Norgespakke. 4.2. Hvis kjøpet heves grunnet en skjult feil eller mangel som ellers ville vært dekket av Garantiforsikringen, vil Selskapet dekke fraktkostnader.

logo

Generelle vilkår

1. Egenandel

Det er ingen egenandel på forsikringen.

2. Hvor gjelder forsikringen?

Norge.

3. Hvordan melder jeg skade?

Skade meldes gjennom min side på Finn.no. Ved skademelding kreves identifisering.

4. Hva er mine forpliktelser?

Hvis Kjøper blir klar over skader som kan være forventet å føre til erstatningskrav, må Kjøper varsle FINN innen 24 timer etter mottat vare. Dersom det oppdages skjulte feil eller mangler senere enn 24 timer etter mottatt vare, må Kjøper kontakte Selskapet. Kjøper er forpliktet til å oppgi korrekt informasjon når Kjøper tegner forsikring og ved melding av skade.

5. Når og hvordan betaler jeg?

Kjøper forhåndsbetaler gjennom Fiks ferdig.

6. Hvordan kansellerer jeg forsikringen?

Kjøper kan bare kansellere avtalen før forsikringen har trådt i kraft, dette gjøres automatisk ved å kansellere kjøpsavtalen.

7. Når starter og slutter forsikringen?

Frakt: Trer i kraft ved overlevering til fraktselskap, og frem til 24 timer etter at varen er levert. Garanti: Trer i kraft når kjøpesummen er utbetalt til selger, og frem til 14 dager etter at kjøpesummen er utbetalt til selger.

8. Forsikringsselskapets rett til å si opp avtalen

Forsikringsselskapet kan si opp avtalen dersom Kjøper har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger ved tegningen av forsikringen og med øyeblikkelig virkning hvis Kjøper har opptrådt svikaktig.

9. Lovvalg og verneting

Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett og verneting i Norge.

10. Rett til klage- og nemdsbehandling

Dersom Kjøper ønsker å klage på skadesaksbehandlingen, kan det inngis klage til Selskapet. I samsvar med Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 kan hver av partene også kreve nemndsbehandling for Finansklagenemnda i samsvar med lovens § 20-1. Ettersom Eir Försäkring AB er et svensk forsikringsselskap har Kjøper i tillegg rett til å få prøvd sin klage i henhold til klageinstanser i Sverige. Kontaktinformasjon til de svenske klageinstanser er tilgjengelig på Eir Försäkrings hjemmeside: www.eirforsakring.se